REGISTRATION DEFERRAL / ลงทะเบียนเพื่อเลือกวันแข่งขันใหม่

You can defer your entry to either ATMBKK2021 (26-27 FEB 22) or ATMBKK2022 (4 DEC 22)
Please choose the event you wish to defer before 10 p.m. on January 31, 2022.

ผู้สมัครสามารถเลือกการแข่งขันได้ 1 (ครั้ง) รายการ ระหว่าง ATMBKK2021 (วันที่ 26-27 ก.พ. 65)
หรือ ATMBKK2022 (วันที่ 4 ธ.ค. 65) โปรดกรอกรายละเอียดข้างล่างในครบถ้วนภายใน วันจันทร์ที่ 31 ม.ค. 65 ก่อนเวลา 22.00 น

Please get this registration code from your confirmation email. You can check here if you forgot your registration code. โปรดกรอก "รหัสการสมัคร / Registration Code" เพื่อลงทะเบียนที่นี่ / หากท่านไม่ทราบ กดที่นี่ "ลืมรหัส"
Your registered email address / โปรดกรอกอีเมล์ของท่านที่ใช้สมัคร เพื่อยืนยันตัวตน

PERSONAL COVID-19 VACCINATION INFORMATION / ประวัติการฉีดวัคซีนของผู้แข่งขัน
Please choose your vaccination status below / กรุณากรอกประวัติการฉีดวัคซีนของท่านให้ครบถ้วน: *
  [โปรดอ่านข้อกำหนดโดยละเอียด] มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ตามข้อกำหนดของ ศบค. มีดังนี้
 • ผู้แข่งขัน ได้รับการฉีดวัคซีน จำนวนอย่างน้อย 1 เข็ม ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน (ข้อบังคับของ ศบค.) หากท่านยังไม่ได้ฉีดวัคซีน ระบบจะให้ท่านเลือก เข้าร่วมแข่งขัน ATMBKK2022 ครั้งต่อไป (แข่งขันวันที่ 4 ธค 65) เท่านั้น
 • ผู้แข่งขันจะต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และ แสดงผลการตรวจด้วยวิธี RT-PCR หรือ ATK TEST ที่สามารถยืนยันได้ว่า ผู้แข่งขันไม่มีเชื้อโควิด-19 ภายใน 72 ชั่วโมง (โดยใช้ผลตรวจระหว่างวันที่ 24-26 กพ 65 เท่านั้น) ในวันที่มารับเบอร์และอุปกรณ์แข่งขัน (Race Pack Collection Day) ระหว่างวันที่ 24-26 กพ 65 ณ จุดคัดกรอง บริเวณชั้น 1 แอร์พอร์ตลิงค์ มักกะสัน (ทั้งนี้ผู้แข่งขันจะต้องมารับเบอร์และอุปกรณ์การแข่งขันด้วยตนเองเท่านั้น)
 • ผู้แข่งขันสามารถเข้ารับบริการการตรวจ ATK TEST ได้ในวันรับเบอร์และอุปกรณ์แข่งขัน (Race Pack Collection Day) ระหว่างวันที่ 24-26 กพ 65 ณ จุดคัดกรอง บริเวณชั้น 1 แอร์พอร์ตลิงค์ มักกะสัน โดยมีค่าใช้จ่าย 100 บาท ต่อ 1 ท่าน (หมายเหตุ การตรวจ ATK จะต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 30-45 นาที จึงขอให้ท่านได้สำรองเวลาในการมารับเบอร์-อุปกรณ์แข่งขันด้วย)
 • เพื่อให้การควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้แข่งขันต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ที่กำหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกรุงเทพมหานคร ที่มีมติความเห็นชอบในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ร่วมกัน อย่างเคร่งครัด
  หมายเหตุ:
 • หากผู้ร่วมการแข่งขันไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ไม่ว่าด้วยกรณีใดกรณีหนึ่ง คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันของผู้ร่วมงานในทุกกรณี
 • การแข่งขัน ATMBKK2021 เป็นการแข่งขันที่ถูกเลื่อนมาจากกำหนดการเดิมเมือวันที่ 5 ธค 2564 ตามมติของศบค.และกรุงเทพมหานคร
 • ผู้แข่งขันทุกท่าน จะต้องลงทะเบียนใหม่เพื่อยืนยันการเข้าร่วมแข่งขันใหม่ โดยมีทางเลือกให้ 2 แนวทาง คือ
  ทางเลือกที่ 1 แข่งขัน รายการ ATMBKK2021 ในวันที่ 26-27 กพ 65 (ระยะ 10 กม / 5 กม แข่งวันที่ 26 กพ 65 ระยะ 42 กม / 21 กม แข่งวันที่ 27 กพ 65)
  ทางเลือกที่ 2 แข่งขัน รายการ ATMBKK2022 ในวันที่ 4 ธค 65 (ทุกระยะแข่งวันเดียวกัน)
 • ไม่สามารถขอคืนเงินค่าสมัครได้ในทุกกรณี
  [Please read carefully] Measures to prevent the spread of COVID-19 according to the Center for COVID-19 Situation Administration (CCSA) are as follows:
 • Participants must be vaccinated at least 1 dose in order to re-register for the race (Regulations of the CCSA). If you are not vaccinated, the system will allow you to defer your entry to participate in the next race, ATMBKK2022 (4 December 2022) only.
 • Participants must show Certificate of vaccination (2 doses) and the result of RT-PCR or ATK TEST which can confirm that you are tested negative for COVID-19 within 72 hours (using the results between 24-26 February 2022 only) on the Race Pack Collection Day (24-26 February 2022) at the COVID-19 document check point, 1st floor Airport Link Makkasan (Remarks: The participants must come to collect the race pack by themselves.)
 • Participants can access the ATK TEST service on the race pack collection day between 24-26 February 2022 at the COVID-19 document check point on the 1st floor of Airport Link Makkasan with an expense of 100 baht per person. (Remarks: the ATK examination will take no less than 30-45 minutes, so please reserve the time for picking up BIB and equipment.)
 • Participants must strictly follow the measures determined by the Ministry of Health, Ministry of Tourism and Sports and Bangkok in order to control the spread of COVID-19.
  Remarks:
 • If the participant does not follow the terms and conditions regarding measures in order to prevent the spread of COVID-19 in any case, the ATMBKK Organizing Committee reserves the right to exclude participants from participating in the race in all cases.
 • ATMBKK2021 is a race that has been postponed from the original schedule on 5 December 2021. According to the agreement between CCSA and Bangkok, all participants re-registration is required. There are two options available:
  OPTION 1 ATMBKK2021 26-27 February 2022
  (26 February 2022 for 10K, 5K and 27 February 2022 for 42K, 21K)

  OPTION 2 ATMBKK2022 4 December 2022
  (All distances race on the same date.)
 • This is a non-refundable race.